บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,000 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” และเริ่มนำสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ด้วยแนวคิด “ทางเลือกสดใหม่จากทะเล” นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย สะดวกในการรับประทาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังขยายประเภทของสินค้าจากอาหารทะเล มาสู่เนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น หมู และไก่  รวมถึงผักสด โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “พรานไพร” เพื่อเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารอย่างครบวงจร และคำนึงถึงรสชาติของอาหารเป็นสำคัญ


บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความชื่นชอบ และความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารในวงการ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน ด้วยการบริหารจัดการและดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบที่ดีต่อชุมชนและสังคม

มาตรฐานในการด้านผลิตและการจัดการ

The quality of Prantalay production is guaranteed by these local and international production standards and practices;

  • GMP หรือ สุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน CODIX (2555)
  • HACCP หรือ ระบบประกันคุณภาพเพื่อผลิตอาหารให้ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค (2555)
  • Q Mark หรือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารออกให้โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รางวัลที่ได้รับ:

  • รางวัล Superbrands Thailand Award 2005 by Thailand Brands Council
  • โล่ระดับแพลทินั่ม ASO-T Thailand ปี 2552 มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ตรวจประเมินโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) และมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย
  • โล่และเกียรติบัตร โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ปี 2553 จัดโดยสมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ผลิตภัณฑ์ข้าวมือถือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการออกแบบเชิงนวัตกรรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2556 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ไม่มีรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2)

MAT Popular Votes 2005
Vendor Conference Value Award 2007
ASEAN Health & Beauty Recognition Award 2012
The 2nd runner up award of food category in Design Innovation Contest 2013
All right reserved © 2013 Prantalay Marketing PCL.